Algemene Voorwaarden

1. Definities

In onderstaande Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Abonnement

De overeenkomst tussen GoWheely en Huurder voor het gebruik van de kinderwagen door Huurder alsmede iedere andere overeenkomst tussen GoWheely en Huurder.

2. Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden GoWheely die van toepassing zijn op ieder Abonnement.

3. Einddatum

De datum waarop het Abonnement eindigt door opzegging door Huurder zoals uiteengezet in artikel 6.3.

4. Kinderwagen

De door GoWheely op grond van het Abonnement aan Huurder ter beschikking gestelde kinderwagen voor gebruik door Huurder in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden.

5. Huurder

Iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon die met Wheely een Abonnement afsluit.

6. GoWheely

Wheely B.V.
Spadinalaan 94
1031 KB Amsterdam
KvK Nummer: 74372165

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder Abonnement tussen GoWheely en Huurder.

2.2 Afspraken tussen GoWheely en Huurder in afwijking van, of in aanvulling op, deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk per e-mail zijn bevestigd door een regiomanager van GoWheely.

2.3 Alle door GoWheely genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

3. Abonnement

3.1 Huurder krijgt voor de duur van het Abonnement de beschikking over een kinderwagen.

3.2 Het Abonnement geeft recht op service (zie verder artikel 5). Hieronder wordt verstaan:

  • het gratis repareren van gebreken aan de kinderwagen ontstaan door slijtage en normaal gebruik van de kinderwagen.
  • het zo nodig gratis omruilen van de kinderwagen binnen de stadsgrenzen waar GoWheely actief is.
4. Voorwaarden

4.1 Huurder maakt normaal gebruik van de kinderwagen en zorgt voor de kinderwagen als een goed huisvader.

4.2 De kinderwagen is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik door Huurder.

4.3 Huurder moet in het bezit zijn van een SEPA-bankrekeningnummer.

4.4 De kinderwagen blijft te allen tijde eigendom van GoWheely. Het is Huurder niet toegestaan ten behoeve van een derde partij enig (zekerheids)recht op de kinderwagen te vestigen of te verlenen.

4.5 Huurder is persoonlijk aansprakelijk voor naleving van de Algemene Voorwaarden.

4.6 Huurder is verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van wijzigingen in de gegevens bekend bij GoWheely, zoals bijvoorbeeld een nieuw adres.

4.7 Huurder mag aan de kinderwagen geen wijzigingen aanbrengen die niet zonder beschadiging van de kinderwagen kunnen worden verwijderd.

4.8 Huurder is ermee bekend dat de kinderwagen eigendom kan zijn van een leasemaatschappij. Wanneer de kinderwagen eigendom is van een leasemaatschappij, is Huurder gehouden om op eerste verzoek van de leasemaatschappij ofwel de kinderwagen bij de leasemaatschappij in te leveren, ofwel het toekomstig huurtarief bevrijdend aan de leasemaatschappij te betalen.

5. Service

5.1 GoWheely streeft er naar een kinderwagen te servicen binnen een dag nadat door Huurder contact is opgenomen met GoWheely via telefoon, e-mail of Whatsapp. Service verlenen gebeurt op afspraak met Huurder.

5.2 Indien deze streeftijd niet wordt gehaald, kan er door Huurder geen aanspraak worden gemaakt op enige compensatie of vergoeding.

5.3 Service vindt alleen plaats in geval van een defect, vermissing of diefstal van de kinderwagen en alleen binnen de stadsgrenzen van de plaatsen waar GoWheely actief is.

5.4 Wanneer Huurder ten onrechte verzoekt tot service, heeft GoWheely het recht EUR 20,- voorrijkosten in rekening te brengen. Wanneer Huurder niet verschijnt op een gemaakte service afspraak, wordt dit ook beschouwd als een Onterecht service verzoek.

5.5 Bij het omwisselen van een kinderwagen door GoWheely wordt de kinderwagen door Huurder overgedragen aan GoWheely.

6. Looptijd Abonnement en Opzegging

6.1 Het Abonnement wordt afgesloten voor een periode van tenminste tien maanden. Na afloop van deze termijn wordt het Abonnement stilzwijgend verlengd steeds voor een periode van één maand.

6.2 De kosten van het Abonnement voor de eerste tien maanden worden pro rata het in de betreffende maand resterende aantal dagen berekend aan de hand van het maandtarief.

6.3 De periode begint op de datum dat de kinderwagen bij huurder wordt bezorgd.

 

6.4 De opzegtermijn van het Abonnement bedraagt één maand. Vanaf de dag dat de schriftelijke opzegging van het Abonnement door Huurder via e-mail is ontvangen door Wheely loopt het Abonnement nog één maand door zodat het Abonnement eindigt één maand na de dag waarop de opzegging door Wheely is ontvangen (de ‘Einddatum’).

 

6.5 Huurder heeft na opzegging tot de Einddatum recht op het gebruik van de kinderwagen en de plicht om de kosten van het Abonnement te voldoen.

 

6.6 De kinderwagen dient door Huurder middels de daarvoor door Wheely beschikbaar gestelde courier en verzenddoos uiterlijk op de Einddatum bij Wheely retour te zijn.

 

6.7 Wanneer de kinderwagen door Huurder vóór de Einddatum wordt ingeleverd, eindigen daarmee alle rechten van Huurder op grond van het Abonnement onverminderd de verplichting van Huurder om de volledige abonnementskosten tot de Einddatum te voldoen

6.8 Voordat de kinderwagen is ingeleverd bij Wheely kan Huurder te allen tijde de opzegging ongedaan maken en het Abonnement weer activeren door middel van een e-mail aan Wheely.

 

6.9 In het geval Huurder binnen drie maanden na de Einddatum van het Abonnement opnieuw een Abonnement wil afsluiten, is hiervoor een bedrag van EUR 40,- aan opstartkosten verschuldigd.

6.10 Wanneer de kinderwagen niet uiterlijk op de Einddatum door Huurder is overgedragen aan Wheely, is Huurder een boete verschuldigd van EUR 5,- per dag totdat de kinderwagen alsnog is overgedragen aan Wheely of het Abonnement weer is geactiveerd, dit met een maximum van zeven dagen.

6.11 Als de kinderwagen niet binnen zeven dagen na de Einddatum is overgedragen aan Wheely en het Abonnement niet opnieuw is geactiveerd, zal Wheely aangifte doen van diefstal door Huurder. Tevens is Huurder in dat geval gehouden de door Wheely geleden schade te vergoeden welke wordt vastgesteld per type abonnement en is terug te vinden in Tabel 1, onverminderd het recht van Wheely om volledige vergoeding te vragen van de door haar geleden schade, voor zover deze uitgaat boven het bedrag van de vastgestelde schadevergoeding afhankelijk van het type abonnement.

Kinderwagen Abonnement

EUR 750,-

Tabel 1: Hoogte schadevergoeding.

6.12 De minimale lease periode voor de wieg is 4 maanden voordat deze gewisseld kan worden voor de volgende fase, de reversible (wandelwagen). 

6.13 De minimale lease periode van de wandelwagen is 6 maanden voordat deze gewisseld kan worden voor de volgende fase, de buggy (classic). Hiervoor dient eerst de wieg voor 4 maanden geleased te worden. 

7. Diefstal of vermissing

7.1 In geval van vermissing of diefstal van de kinderwagen is Huurder verplicht om dit binnen 24 uur te melden aan GoWheely en samen met een medewerker van GoWheely aangifte te doen. Huurder is in dat geval een eigen risico verschuldigd wat verschilt per type Abonnement. Het van toepassing zijnde eigen risico per type Abonnement is terug te vinden in Tabel 2. Huurder ontvangt van GoWheely een vervangende kinderwagen nadat de aangifte is afgerond en het eigen risico is voldaan.

Type Abonnement

Vastgestelde eigen risico

Abonnement

EUR 150,-

Tabel 2: Hoogte eigen risico per type Abonnement

7.2 Indien door Huurder niet, of niet tijdig, melding wordt gedaan van vermissing of diefstal van de kinderwagen, is Huurder aan Wheely een schadevergoeding verschuldigd zoals vastgesteld in Tabel 3. Om incidenten als vermissing, diefstal en schade te voorkomen dient de kinderwagen altijd binnen te staan wanneer deze niet wordt gebruikt.

Type Abonnement

Vastgestelde nalatigheidstoeslag

Abonnement

EUR 90,-

Tabel 3: Hoogte nalatigheidstoeslag per type Abonnement

7.3 Wanneer een vermiste of gestolen kinderwagen wordt teruggevonden binnen de looptijd van het Abonnement krijgt Huurder maximaal het betaalde eigen risico gecrediteerd. GoWheely bepaalt de hoogte van dit bedrag op basis van de staat van de kinderwagen en eventuele andere kosten.

7.4 Als blijkt dat Huurder foutieve informatie heeft verstrekt in het nadeel van GoWheely, heeft GoWheely het recht om een oneerlijkheidstoeslag van EUR 100,- in rekening te brengen. Dit bedrag komt boven op het eigen risico en de eventuele nalatigheidstoeslag.

7.5 Wanneer er (onder)delen van de kinderwagen missen of worden gestolen, heeft GoWheely het recht dit bij Huurder in rekening te brengen tot maximaal het bedrag van het eigen risico.

8. Schade

8.1 Schade aan de kinderwagen ontstaan door vandalisme wordt door Huurder binnen 24 uur gemeld aan GoWheely.

8.2 Indien sprake is van schade en slijtage van de kinderwagen anders dan is te verwachten door normaal gebruik, zulks ter beoordeling van GoWheely, behoudt GoWheely zich het recht voor de kosten daarvan te verhalen op Huurder.

8.3 Indien sprake is van schade die is veroorzaakt door (mede)schuld van een derde partij is Huurder verplicht om de contactgegevens van deze derde partij en een door beide partijen voor akkoord ondertekende situatieschets aan te leveren bij GoWheely via info@gowheely.com

9. Betalingen

9.1 Huurder is verplicht om bij het afsluiten van een Abonnement tevens een machtiging tot automatische incasso van de maandelijkse abonnementskosten en andere verschuldigde kosten af te laten schrijven van het opgegeven rekeningnummer.

9.2 Bij extra in rekening gebrachte kosten zoals het eigen risico en toeslagen, heeft GoWheely het recht eerst betaling daarvan te verlangen alvorens aan Huurder een nieuwe kinderwagen te leveren. Wanneer Huurder aangeeft in staat te zijn het openstaande bedrag te voldoen en dit blijkt niet het geval te zijn, is sprake van een onterechte service en kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht.

9.3 Wanneer de abonnements- of overige kosten niet kunnen worden afgeschreven of onterecht worden gestorneerd, is Huurder van rechtswege in verzuim. Huurder ontvangt dan een aanmaning om het verschuldigde alsnog binnen veertien dagen te voldoen. Indien het verschuldigde niet binnen de termijn van veertien dagen is voldaan, kan GoWheely een incassobureau inschakelen. Alle extra administratiekosten en de buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van Huurder.

10. Lidmaatschap

10.1 Wheely B.V. hanteert voor huurders een lidmaatschapsbijdrage. Dit is een eenmalige betaling die wordt teruggestort wanneer het contract door de huurder is opgezegd en aan alle verplichtingen van de huurder voldaan is.  

11. Aansprakelijkheid

 

11.1 Als Huurder een kinderwagen in gebruik neemt, wordt dit opgevat als bewijs dat deze goed functioneert en geen gebreken vertoont.

 

11.2 Bij twijfel door Huurder aan de veiligheid van de kinderwagen dient direct contact te worden opgenomen met GoWheely.

 

11.3 Het gebruik van de kinderwagen door Huurder is voor eigen risico van Huurder.

 

11.4 GoWheely is niet aansprakelijk voor enige door Huurder geleden schade als gevolg van het gebruik van de kinderwagen, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van GoWheely.

 

11.5 Huurder is zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van eventuele gebreken en/of beschadigingen aan de kinderwagen.

 

12. Wijziging

12.1 GoWheely behoudt zich het recht voor om de kosten van een Abonnement te wijzigen. Wijzigingen worden minimaal twee maanden vóór de ingangsdatum per e-mail bekend gemaakt aan Huurder.

12.2 Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden worden minimaal één maand voor de ingangsdatum bekend gemaakt door middel van een mededeling op de website www.gowheely.com en per e-mail aan Huurder.

12.3 GoWheely heeft te allen tijde het recht haar vorderingen op Huurder uit welken hoofde ook, over te dragen aan derden.

12.4. Huurder kan het Abonnement kosteloos wijzigen naar een duurder Abonnement en GoWheely zal op afspraak zorg dragen voor het omwisselen van de kinderwagen naar een kinderwagen die past bij het nieuwe Abonnement. Indien Huurder binnen zes maanden na aanvang van een Abonnement zijn Abonnement wil downgraden heeft GoWheely het recht hier servicekosten voor in rekening te brengen.

13. Niet nakomen verplichtingen

13.1 Wheely heeft het recht het Abonnement met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te zeggen door middel van een schriftelijke mededeling aan Huurder, indien:

  • Huurder in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van het Abonnement;
  • Huurder (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
  • Het faillissement van Huurder wordt aangevraagd, of hij in staat van faillissement wordt verklaard;
  • Huurder onder curatele wordt gesteld of wordt toegelaten tot de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen;
  • Ten laste van Huurder beslag wordt gelegd op de kinderwagen of op andere goederen van Huurder en dit de nakoming van zijn verplichtingen uit het Abonnement nadelig beïnvloedt;
  • Huurder naar het oordeel van GoWheely misbruik maakt van de door GoWheely geboden service;
  • Huurder opzettelijk onjuiste informatie verschaft aan GoWheely;
  • Huurder anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit het Abonnement na te kunnen komen.

13.2 Huurder heeft het recht het Abonnement per direct te beëindigen indien Wheely haar verplichtingen zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden herhaaldelijk en/of in ernstige mate niet is nagekomen.

14. Privacy

14.1 Wheely vindt het belangrijk om jouw persoonsgegevens goed te beschermen. Hoe Wheely dit doet staat beschreven in het Privacy Statement. Deze is te raadplegen via de website. Voor vragen of opmerkingen hierover kun je contact opnemen via privacy@gowheely.nl

15. Toepasselijk Recht. Geschillen

15.1 Op het Abonnement en de Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met het Abonnement zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

www.GoWheely.com | Versie 2.0 | 06-03-2020